Teatralny znak jakości

Poproszono nas o zaprojektowanie logo i komunikacji wizualnej dla Teatralnego znaku jakości. Ta innowacyjna inicjatywa kulturalna to zbiór dobrych praktyk, mających na celu promowanie współpracy opartej na atmosferze zaufania i szerokiej koncepcji społecznej odpowiedzialności za teatry, ośrodki teatralne, organizatorów festiwali i długoterminowe projekty teatralne.

We were asked to design a logo and visual communication for Theater Quality Label. This innovative cultural initiative is a set of „good practices” aimed at promoting cooperation based on the atmosphere of trust and broad concept of social responsibility for theaters, theatrical centers, festival organizers and long-term theater projects.

visual communication / design / print / web

fields: Graphic Design
tools: Photoshop, Illustrator