Santander Bank Polska

W 2022 roku zaprojektowaliśmy przyjazną środowisku przestrzeń, zgodną z podejściem zero waste, która nie tylko sprzyjała spotkaniom, ale również wzmacniała pro-ekologiczny wizerunek Banku. Celem głównym przedsięwzięcia było zapewnienie pracownikom Banku komfortu pracy, a odwiedzającym stoisko podczas różnych spotkań tematycznych, poczucia odprężenia i zintegrowania. Dobry klimat naszego rozwiązania sprawił, że goście chętniej się angażowali i łatwiej nawiązywali relacje.

Stoisko zostało zaprojektowane i zbudowane w oparciu o ażurową konstrukcję z drewna i materiałów drewnopochodnych lub z odzysku. Do brandingu nie zastosowaliśmy technik druku, a wszystkie wykorzystane materiały, również wycięte laserem elementy wizerunkowe, były malowanie ręcznie naturalnymi i wodnymi farbami. Ściana z mchu oraz kratownica z 250 roślinami oczyszczającymi powietrze dawały poczucie spójnej ekologicznej koncepcji łączącej w sobie drewno i naturalną zieleń. W naturalną przestrzeń wkomponowaliśmy również technologię, wizualizacje, animacje i interakcje, a kawa z WorkCafe i profesjonalną obsługą cophi.pl była aromatyczną wisienką na torcie.

Wielokrotnie wykorzystywana forma modułów stoiska, niezależnie od jej położenia i wielkości dawała poczucie nowoczesności i świeżości. Największą zaletą tej szkieletowej formuły była oszczędność czasu i środków zastosowanych przy tworzeniu ekspozycji. Nasz projekt i realizacja stoiska Banku potwierdziły, że stworzenie przyjaznej eko-przestrzeni do wartościowych spotkań z odwiedzającymi, które dodatkowo kreują pozytywne relacje jest jak najbardziej możliwe. 

In 2022, we designed an environmentally friendly space, according to the zero waste approach, which not only conducive meetings, but also strengthened the pro-ecological image of the bank. The main goal of the project was to provide bank employees with a convenient work space and enable visitors to stand a sense of relaxation and integration during various meetings. The good atmosphere of our solution meant that guests were more likely to get involved and easier to establish relationships. 

The stand has been designed and built on the basis of an open structure made of wood and materials based on wood or recycled. We did not use branding printing techniques and all materials used as well as laser image elements, were hand-painted with natural and aquatic paints. The wall of moss and grid with 250 air-purifying plants gave a sense of a coherent ecological concept combining wood and natural greenery. We also integrated this natural space with technology, visualizations, animation and interaction, and the WorkCafe coffee with a professional cophi.pl service was the cherry on the cake.

The form of stand was used multiple times, and regardless of its location and size, gave a sense of modernity and freshness. The biggest advantage of this skeletal formula was saving time and resources used to create an exhibition. Our project and it’s implementation have confirmed that it is possible to create a friendly ecological space for valuable meetings with visitors, which also creates great atmosphere for positive relationships.