Drive to Bee

Projekt DRIVE TO BEE został stworzony tak, aby pomieścić w sobie szerokie spektrum działań z obszaru CSR, aktywności proekologicznych i edukacyjnych oraz employer brandingowych. Pasieka Raben przez blisko pół roku stanowiła punkt wyjścia do wieloaspektowej komunikacji Grupy Raben z jej otoczeniem.

Co w tym czasie osiągnęliśmy?

Pełne zaangażowanie pracowników Raben Group, którzy jako wolontariusze pod okiem profesjonalnego pszczelarza Grzegorza Mikołajczaka z Pszczelarium poznawali potrzeby pszczół i tajniki opieki nad nimi.

Zwiększenie świadomości na temat trudnej sytuacji pszczół i sposobów niesienia im pomocy. Zarówno wśród najmłodszych w ramach warsztatów edukacyjnych na Pasiece, jak i w komunikacji do pracowników Grupy oraz odbiorców jej treści w mediach społecznościowych. Lokalną poprawę ekosystemu pszczół i innych zapylaczy. Wzmocnienie postawy proekologicznej Grupy Raben i jej wizerunku jako zaangażowanej marki działającej zgodnie z ideą ESG. A dla nas poza wspaniałą przygodą, była to słodka przyjemność!

DRIVE TO BEE

is a unique project in many respects, which has become a fully-fledged brand in Raben Group. What is more, DRIVE TO BEE is currently an international project and in the nearest future it will be implemented in other European countries where Raben Group operates.

As the originators and producers of the project, we took care of its comprehensive character from start to finish. There are no coincidences here and everything comes together in a coherent whole.

The DRIVE TO BEE project was created to include a wide range of activities in the area of CSR, environmental and educational activities as well as employer branding. For nearly half a year, the Raben Apiary was the starting point of a multifaceted communication of Raben Group with its environment.

What have we accomplished in that time?

Full engagement of Raben Group employees, who as volunteers, under the watchful eye of a professional beekeeper Grzegorz Mikołajczak from Pszczelarium, were learning the needs of bees and the secrets of taking care of them.

Raising awareness of the plight of bees and the methods to help them. Both among the children as part of educational workshops at the Apiary, and in communication to Group employees and recipients of its content in social media. Local improvement of the ecosystem for bees and other pollinators. Strengthening the pro-environmental attitude of Raben Group and its image as a committed brand acting in accordance with the idea of ESG. And for us, besides the great adventure, it was a sweet pleasure

FIELDS: Art Direction, Identification, Photo, Video, Web Design
TOOLS: Illustrator, After Effects, Photoshop